Variables d’estat

Qualsevol sistema en la natura te un conjunt de propietats. Les variables d’estat  es refereixen a les propietats i informen sobre l’estat d’interès del sistema per a l’observador. Poden ser: Posicions, orientacions o taxes de canvi d’alguna propietat (per exemple, estat d’ansietat d’una persona, posició o orientació corporal o els seus canvis, respectivament); variables relacionades que mostren la relació mútua entre dos components, per exemple, distàncies interpersonals, interatòmiques/intermoleculars o intergalàctiques; propietats col·lectives d’un gran número de components (p.ex., la magnetització mitja, la densitat o concentració de partícules o animals o la direcció col·lectiva del moviment dels jugadors, esbarts d’aus, bancs de peixos o molècules de fluids. Les variables d’estat col·lectiu tenen diferents nombres en diferents àrees de la ciència. En química, poden denominar-se coordenades de reacció. En la física modes / camps col·lectius i paràmetres d’ordre, en la psicologia, ciència esportiva i neurociència variables coordinatives.

Les variables d’estat, com a descriptors d’un sistema, son analitzades generalment en relació a la seva estabilitat per reconèixer: a) com es comporten quan estan subjectes a pertorbacions i b) com es comporten quan canvia el context. Les seves propietats d’estabilitat informen sobre els possibles canvis qualitatius del sistema (per exemple, transicions de fase).

Els estats que perduren en el temps s’anomenen atractors (els estats atrauen el comportament del sistema cap a ells i el mantenen) i els inestables s’anomenen repel·lents (els estats repel·leixen el sistema d’ells mateixos).

Robert Hristovski 14.11.2016

Traductor: Carlos Romero